Golden Visa

logo

Αποκτήστε μοναδικά προνόμια με το πρόγραμμα Golden Visa, σε ένα μοναδικό Ευρωπαϊκό τόπο για να ζήσετε! Την Ελλάδα!

Τι προσφέρει η Ελλάδα για τους αγοραστές ακινήτων ή επενδυτών τρίτων χωρών:
  • Άδειες μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα η οποία ανανεώνεται αυτόματα ανά 5 έτη, όσο παραμένει το ακίνητο στην κατοχή του αγοραστή. Ισχύει για τον ιδιοκτήτη ακινήτων, τον/την σύζυγο, τους γονείς (και των δύο συζύγων) και τα παιδιά μέχρι 21 ετών (η άδεια των παιδιών μπορεί να παραταθεί έως 24 ετών).
  • Μετακίνηση και εγκατάσταση σε 26 Ευρωπαϊκές χώρες για 3 μήνες ανά 6μηνο, χωρίς επιπλέον απαιτήσεις, διότι είναι μία Visa Schengen.
  • Ασφάλεια.
  • Τις παραδόσεις, την φιλοξενία και φυσικά τον υπέροχο καιρό με το καλύτερο μεσογειακό κλίμα.

Ποιους αφορά
α) Πολίτες τρίτων χωρών που προτίθενται να πραγματοποιήσουν επένδυση στην Ελλάδα (επενδυτές), είτε προσωπικά, είτε μέσω νομικού προσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι το επενδυτικό σχέδιό τους πληροί τους όρους που θέτει το νομικό πλαίσιο, όπως περιγράφεται κατωτέρω.
β) Πολίτες τρίτων χωρών, στελέχη εταιρειών, που συμμετέχουν στην υλοποίηση ή και τη λειτουργία του περιγραφόμενου επενδυτικού σχεδίου (ανώτερα και μεσαία διοικητικά στελέχη ή ειδικοί απαραίτητοι για το σχέδιο). Η ανωτέρω διάταξη για τους πολίτες τρίτων χωρών, στελέχη εταιρειών, ισχύει επίσης, με τα ίδια προ απαιτούμενα, και για τις ημεδαπές επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν και υλοποιούν νέα επένδυση. Επιτρέπεται να εκδοθούν μέχρι 10 άδειες για επενδυτές και στελέχη ανά επενδυτικό έργο, αναλόγως του ύψους της επένδυσης.
γ) Μέλη της οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας.

Προϋποθέσεις
α) Επενδυτική δραστηριότητα, Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τον κλάδο δραστηριότητας ή τον τόπο εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου. Η προϋπόθεση που πρέπει να πληροί η επένδυση είναι να έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία. Η επενδυτική δραστηριότητα δύναται να υλοποιηθεί μέσω της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων (greenfield investments) ή μέσω επιχειρηματικής εξαγοράς, αναδιάρθρωσης ή επέκτασης υφιστάμενων δραστηριοτήτων (brownfield investments). Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της επίπτωσης στην εθνική ανάπτυξη και την οικονομία είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας, η αξιοποίηση εγχώριων πόρων και η καθετοποίηση της εγχώριας παραγωγής, ο εξαγωγικός προσανατολισμός, η καινοτομία και η υιοθέτηση νέας τεχνολογίας.
β) Ύψος επένδυσης. Το νομικό πλαίσιο δεν θέτει συγκεκριμένα όρια ως προς το συνολικού ύψους του επενδυτικού σχεδίου. Ωστόσο, ένας επενδυτής που υποβάλλει αίτηση για άδεια διαμονής στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος θα πρέπει να συνεισφέρει στην επένδυση ποσό τουλάχιστον €250.000, προερχόμενο από ίδια κεφάλαια. Επιπλέον, ο αριθμός των αδειών που προβλέπονται για στελέχη ανά επενδυτικό σχέδιο εξαρτάται από το ύψος επένδυσης για το σύνολο των επενδυτών. Τέλος, ο αριθμός των αδειών διαμονής που χορηγούνται ανά επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 (για επενδυτές και στελέχη).

Κόστος Αίτησης
Το κόστος για την έκδοση εθνικής θεώρησης εισόδου είναι €180. Το κόστος για την έκδοση πενταετούς άδειας διαμονής ή την ανανέωσή της είναι €500.
Η έκδοση της άδειας διαμονής χορηγείται εντός δύο μηνών από την περιέλευση όλων των στοιχείων του φακέλου στην εκδούσα αρχή.
Η διαδικασία έκδοσης άδειας διαμονής είναι σχετικά εύκολη, αφού ο νέος ιδιοκτήτης προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα στις Ελληνικές Αρχές. Η διαδικασία πραγματοποιείται με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων και νομικών.

Αποκτήστε μοναδικά προνόμια με το πρόγραμμα Golden Visa, σε ένα μοναδικό Ευρωπαϊκό τόπο για να ζήσετε! Την Ελλάδα!

Τι προσφέρει η Ελλάδα για τους αγοραστές ακινήτων ή επενδυτών τρίτων χωρών:
  • Άδειες μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα η οποία ανανεώνεται αυτόματα ανά 5 έτη, όσο παραμένει το ακίνητο στην κατοχή του αγοραστή. Ισχύει για τον ιδιοκτήτη ακινήτων, τον/την σύζυγο, τους γονείς (και των δύο συζύγων) και τα παιδιά μέχρι 21 ετών (η άδεια των παιδιών μπορεί να παραταθεί έως 24 ετών).
  • Μετακίνηση και εγκατάσταση σε 26 Ευρωπαϊκές χώρες για 3 μήνες ανά 6μηνο, χωρίς επιπλέον απαιτήσεις, διότι είναι μία Visa Schengen.
  • Ασφάλεια.
  • Τις παραδόσεις, την φιλοξενία και φυσικά τον υπέροχο καιρό με το καλύτερο μεσογειακό κλίμα.

Ποιους αφορά
α) Πολίτες τρίτων χωρών που προτίθενται να πραγματοποιήσουν επένδυση στην Ελλάδα (επενδυτές), είτε προσωπικά, είτε μέσω νομικού προσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι το επενδυτικό σχέδιό τους πληροί τους όρους που θέτει το νομικό πλαίσιο, όπως περιγράφεται κατωτέρω.
β) Πολίτες τρίτων χωρών, στελέχη εταιρειών, που συμμετέχουν στην υλοποίηση ή και τη λειτουργία του περιγραφόμενου επενδυτικού σχεδίου (ανώτερα και μεσαία διοικητικά στελέχη ή ειδικοί απαραίτητοι για το σχέδιο). Η ανωτέρω διάταξη για τους πολίτες τρίτων χωρών, στελέχη εταιρειών, ισχύει επίσης, με τα ίδια προ απαιτούμενα, και για τις ημεδαπές επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν και υλοποιούν νέα επένδυση. Επιτρέπεται να εκδοθούν μέχρι 10 άδειες για επενδυτές και στελέχη ανά επενδυτικό έργο, αναλόγως του ύψους της επένδυσης.
γ) Μέλη της οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας.

Προϋποθέσεις
α) Επενδυτική δραστηριότητα, Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τον κλάδο δραστηριότητας ή τον τόπο εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου. Η προϋπόθεση που πρέπει να πληροί η επένδυση είναι να έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία. Η επενδυτική δραστηριότητα δύναται να υλοποιηθεί μέσω της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων (greenfield investments) ή μέσω επιχειρηματικής εξαγοράς, αναδιάρθρωσης ή επέκτασης υφιστάμενων δραστηριοτήτων (brownfield investments). Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της επίπτωσης στην εθνική ανάπτυξη και την οικονομία είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας, η αξιοποίηση εγχώριων πόρων και η καθετοποίηση της εγχώριας παραγωγής, ο εξαγωγικός προσανατολισμός, η καινοτομία και η υιοθέτηση νέας τεχνολογίας.
β) Ύψος επένδυσης. Το νομικό πλαίσιο δεν θέτει συγκεκριμένα όρια ως προς το συνολικού ύψους του επενδυτικού σχεδίου. Ωστόσο, ένας επενδυτής που υποβάλλει αίτηση για άδεια διαμονής στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος θα πρέπει να συνεισφέρει στην επένδυση ποσό τουλάχιστον €250.000, προερχόμενο από ίδια κεφάλαια. Επιπλέον, ο αριθμός των αδειών που προβλέπονται για στελέχη ανά επενδυτικό σχέδιο εξαρτάται από το ύψος επένδυσης για το σύνολο των επενδυτών. Τέλος, ο αριθμός των αδειών διαμονής που χορηγούνται ανά επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 (για επενδυτές και στελέχη).

Κόστος Αίτησης
Το κόστος για την έκδοση εθνικής θεώρησης εισόδου είναι €180. Το κόστος για την έκδοση πενταετούς άδειας διαμονής ή την ανανέωσή της είναι €500.
Η έκδοση της άδειας διαμονής χορηγείται εντός δύο μηνών από την περιέλευση όλων των στοιχείων του φακέλου στην εκδούσα αρχή.
Η διαδικασία έκδοσης άδειας διαμονής είναι σχετικά εύκολη, αφού ο νέος ιδιοκτήτης προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα στις Ελληνικές Αρχές. Η διαδικασία πραγματοποιείται με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων και νομικών.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Loading...